Informace o nás

 


Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

 

Název: Körnerova 1, Brno - společenství vlastníků jednotek

IČ: 292 85 496

Sídlo: Brno, Körnerova 221/1, PSČ 602 00

Počet členů SVJ (vlastníků jednotek v domě) k 1.1.2014 : 18

 

1.
SVJ je právnická osoba
sui
genesis
, omezená ve
své činnosti jen na některé úkony, zejména jen na správu
společných částí domu, které
spoluvlastní
všichni vlastníci jednotek v domě podle svých
spoluvlastnických podílů (chodby, sklepy, půda, obvodové zdi,
stupačky, dvorek, pozemek, střecha, atd.). Není podnikatel, tedy
nemůže vyvíjet výdělečnou činnost za účelem dosažení
zisku. Je zapsána v Rejstříku společenství vlastníků
jednotek, vedeném Krajským soudem v Brně. Její statut je
upraven zákonem č. 89/2012, občanským zákoníkem (do 31.12.2013
zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném
znění) a stanovami SVJ.

 

2.
Jeho nejvyšším orgánem je shromáždění vlastníků jednotek
(bytů i nebytů). Shromáždění se usnáší a rozhoduje většinou
hlasů vlastníků, počítanou podle spoluvlastnických podílů
jednotlivých vlastníků na společných částech domu. Ke
schválení různých věcí jsou potřebné při hlasování různě
velké většiny (1/2 přítomných vlastníků, 1/2 všech
vlastníků, 3/4 všech vlastníků, všichni - 100 % vlastníků).

 

3.
Výkonným orgánem, který SVJ zastupuje navenek, je výbor SVJ.
Volí jej shromáždění SVJ ze svých členů - vlastníků. Je
tříčlenný a výbor si pak mezi sebou zvolí svého předsedu,
resp. místopředsedu. Shromáždění volí i tříčlennou revizní
komisi, která se podílí zejm. na kontrole hospodaření SVJ.

 

4.
SVJ nemá žádný svůj majetek, oddělený od majetku svých členů
- vlastníků. Pouze spravuje společný majetek vlastníků, tedy
to, co jednotliví vlastníci
spoluvlastní.
To se týká i finančních prostředků - SVJ nemá žádné svoje
finance, pouze spravuje finanční prostředky svých členů -
vlastníků, které si mezi sebou vybrali na společné věci
(povinný fond oprav, provozní fond, zálohy na služby v domě,
atd.). Tyto peníze je povinno SVJ po ukončení zúčtovacího
období jednotlivým vlastníkům vyúčtovat (např. vrátit
přeplatky), protože to nejsou peníze SVJ, ale jednotlivých
vlastníků.

 

5.
Je důležité rozlišovat, co vlastní každý vlastník - člen
SVJ sám (svoji jednotku - byt či nebyt) a které části domu
spoluvlastní člen SVJ s ostatními vlastníky v podílovém
spoluvlastnictví (tzv. společné části domu). SVJ nevlastní nic
- ani společné části domu (u nich pouze pečuje o jejich údržbu
a opravy), ani společně vybrané peníze (pouze se stará o
hospodárné využití peněz jednotlivých vlastníků, kterými
každý z nich přispěl na správu společných částí domu).
Jednotku vlastní každý vlastník sám a musí si tak její údržbu
a opravy hradit pouze sám.

 

6.
Pokud je konkrétní jednotka (byt či nebyt) ve spoluvlastnictví
(podílovém spoluvlastnictví či společném jmění manželů),
mají tito spoluvlastníci dohromady pouze jeden společný hlas
odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu této jednotky
na společných částech domu.

 

7.
Vlastnické právo k jednotce a tím i spoluvlastnictví ke
společným částem domu se převádí smlouvou mezi převodcem a
nabyvatelem (kupní, darovací, směnnou, zúžení či rozšíření
společného jmění manželů, atd.) a nabývá účinnosti zápisem
do katastru nemovitostí. Je slušností, aby o převodu jednotky
uvědomil dosavadní vlastník orgány SVJ a aby se nový vlastník
ostatním spoluvlastníkům na nejbližším shromáždění SVJ
představil.

 

 

 

 


 

 

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

Naši uživatelé

Tyto stránky slouží především pro vlastníky bytových jednotek domu Körnerova 1, Brno 602 00

Historie projektu

 

Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě v Brně, Körnerova 1, s názvem " Körnerova 1, Brno - společenství vlastníků jednotek",

se sídlem Brno - Zábrdovice, Körnerova 221/1,PSČ 602 00 bylo založeno dne 25.5.2011 na schůzi bytového družstva BD Körnerova 1, družstvo,

se sídlem tamtéž, které jakožto předchozí vlastník všech jednotek v budově bylo svolavatelem schůze.

Notářský zápis vyhotovila JUDr. Klára Hejtmánková.

Byl zvolen výbor vedení ve složení -  Liborem Jaruškem, Evou Suchárovou a Lenkou Hajskou.

Pan Libor Jarušek byl zvolen předsedou výboru a pracoval pro naše společenství až do 20.června 2013.

Za jeho obětavou práci jsme velice vděční.

Dále byla zvolena kontrolní komise ve složení - Radomír Geyer, Jiří Zemek, Hana Kubová.

Na této schůzi bylo také odhlasováno a schváleno znění stanov.


Dne 7.12.2016 jsme na shromáždění SVJ schválili nové stanovy. Kontrolní komise byla zrušena a paní Suchárovou ve vedení nahradil pan 3evčík.

Vyhledávání

Kontakt

Körnerova 1, Brno - společenství vlastníků jednotek Körnerova 221/1
Brno - Zábrdovice
602 00
776811461